top of page

ליווי כלכלי,

ייעוץ ואימון 

לצאת לדרך כלכלית חדשה

ב- 3  צעדים 

להבין , להפנים ולצאת לדרך כלכלית חדשה בהבנה ובשליטה מלאה על התהליך  

03

אימון, ליווי וניהול בשלבי היישום של התכנית הכלכלית

02

התכנית הכלכלית

01

  מיפוי ואבחון וכלכלי

מיפוי ואבחון כלכלי

1. שלב ההכרות

 • נכיר את הצרכים והעדפות שלכם  

 • נבהיר את חשיבותו של ניהול התקציב

 • נבחן את מצב הכלכלי הנוכחי

 • נתאם ציפיות ונגדיר אבני דרך 

 

2. מיפוי ואבחון כלכלי ראשוני

 • איסוף נתונים פיננסים 

 • מיפוי כלל הנכסים הכלכליים של המשפחה כולל פיקדונות, תכניות חסכון, ני"ע, פנסיות, קרנות השתלמות וכיו"ב.

 • מיפוי כלל ההתחייבויות הנוכחיות והעתידיות כולל הוצאות, משכנתאות, הלוואות וכיו"ב. 
 • ניתוח ההתנהלות הכלכלית והבנת הצרכים הפיננסיים. 
 • הגדרת הצרכים וסדריי העדיפויות במשפחה. 

התכנית הכלכלית

1. הכנת התכנית הכלכלית 

 • הכנת תכנית פיננסית בהתאם לנכסים והתחייבויות.

 • ביצוע התאמות לפי הצרכים, ההדגשים והעדפות של המשפחה.

 • קביעת יעדים כלכליים לטווח קצר ולטווח ארוך.

2. הצגת התכנית הכלכלית 

 • הצגת תמונת מצב נוכחית, תוך התייחסות לקשיים ולנקודות הטעונות שיפור.

 • הצגת תכנית הצמיחה העתידית ויציאה מהאתגרים הכלכליים באמצעות מספר פתרונות אפשריים.  

 • ביצוע התאמות בתכנית, תוך העמקת ההכרות עם  הצרכים וסדריי העדיפויות של המשפחה. 

 • מעבר על תסריטים עתידיים והגדרה משותפת של יעדים כלכליים ברורים ומחייבים.

ליווי כלכלי, אימון וניהול

בשלבי היישום של התכנית הכלכלית 

1. יישום התכנית 

 • הובלת המשפחה לצמיחה כלכלית, תוך יישום שלבי התכנית. 

 • שימוש בכלים אימונים להשגת היעדים שנקבעו ועמידה בסדריי העדיפויות.

 • הקניית הרגלים והטמעת שינויים, שיעזרו למשפחה בהתנהלות הכלכלית היומיומית.  

 • מעבר למצב של הבנה, שליטה מלאה וניהול כלכלי יעיל.  

2. ליווי כלכלי וניהול 

 • ליווי כלכלי וניהול חלקי או מלא, תוך התאמה לצרכיי המשפחה 

 • שיחות, אימיילים ופגישות ככל שיידרש עד שהמשפחה תגיע למצב של הפנמה, ביטחון בדרך ועצמאות כלכלית.

 • מיפוי כלל הנכסים הכלכליים של המשפחה כולל פיקדונות, תכניות חסכון, ני"ע, פנסיות, קרנות השתלמות וכיו"ב.

bottom of page